Example by User Define Class

Viết một lần để sử dụng lại.