CSDL cho java

Thảo luận về lập trình java với database

Java DB - derby

Đây là CSDL mở dành cho java, rất phù hợp dùng để nhúm vào các ứng dụng desktop của java
2
Chủ đề
13
Bài viết
2
Chủ đề
13
Bài viết

My sql

CSDL mở rất thông dụng và hiệu quả
92
Chủ đề
420
Bài viết
92
Chủ đề
420
Bài viết

CSDL Sqlite

2
Chủ đề
5
Bài viết
2
Chủ đề
5
Bài viết
Lượt trả lời
2
Lượt xem
377
Reviews
0
Lượt trả lời
2
Lượt xem
447
Reviews
0
Lượt trả lời
1
Lượt xem
671
Reviews
0
Lượt trả lời
1
Lượt xem
501
Reviews
0
Lượt trả lời
4
Lượt xem
353
Reviews
0
Lượt trả lời
2
Lượt xem
800
Reviews
0
Lượt trả lời
7
Lượt xem
783
Reviews
0
Lượt trả lời
7
Lượt xem
680
Reviews
0
Lượt trả lời
1
Lượt xem
330
Reviews
0
Lượt trả lời
0
Lượt xem
404
Reviews
0
Lượt trả lời
1
Lượt xem
339
Reviews
0
Lượt trả lời
0
Lượt xem
814
Reviews
0