CSDL cho java

Thảo luận về lập trình java với database

Java DB - derby

Đây là CSDL mở dành cho java, rất phù hợp dùng để nhúm vào các ứng dụng desktop của java
2
Chủ đề
13
Bài viết
2
Chủ đề
13
Bài viết

MS SQL Server

CSDL mạnh của Microsoft
124
Chủ đề
694
Bài viết
124
Chủ đề
694
Bài viết

My sql

CSDL mở rất thông dụng và hiệu quả
92
Chủ đề
420
Bài viết
92
Chủ đề
420
Bài viết

CSDL Sqlite

2
Chủ đề
5
Bài viết
2
Chủ đề
5
Bài viết
Lượt trả lời
2
Lượt xem
324
Reviews
0
Lượt trả lời
2
Lượt xem
403
Reviews
0
Lượt trả lời
1
Lượt xem
622
Reviews
0
Lượt trả lời
1
Lượt xem
440
Reviews
0
Lượt trả lời
4
Lượt xem
305
Reviews
0
Lượt trả lời
2
Lượt xem
718
Reviews
0
Lượt trả lời
7
Lượt xem
707
Reviews
0
Lượt trả lời
7
Lượt xem
598
Reviews
0
Lượt trả lời
1
Lượt xem
297
Reviews
0
Lượt trả lời
0
Lượt xem
368
Reviews
0
Lượt trả lời
1
Lượt xem
306
Reviews
0
Lượt trả lời
0
Lượt xem
773
Reviews
0
Lượt trả lời
0
Lượt xem
456
Reviews
0