CSDL cho java

Thảo luận về lập trình java với database

Java DB - derby

Đây là CSDL mở dành cho java, rất phù hợp dùng để nhúm vào các ứng dụng desktop của java
3
Chủ đề
15
Bài viết
3
Chủ đề
15
Bài viết

My sql

CSDL mở rất thông dụng và hiệu quả
92
Chủ đề
420
Bài viết
92
Chủ đề
420
Bài viết

CSDL Sqlite

2
Chủ đề
5
Bài viết
2
Chủ đề
5
Bài viết
Lượt trả lời
1
Lượt xem
150
Reviews
0
Lượt trả lời
1
Lượt xem
117
Reviews
0
Lượt trả lời
2
Lượt xem
452
Reviews
0
Lượt trả lời
2
Lượt xem
509
Reviews
0
Lượt trả lời
1
Lượt xem
745
Reviews
0
Lượt trả lời
1
Lượt xem
587
Reviews
0
Lượt trả lời
4
Lượt xem
394
Reviews
0
Lượt trả lời
2
Lượt xem
918
Reviews
0
Lượt trả lời
7
Lượt xem
922
Reviews
0
Lượt trả lời
7
Lượt xem
774
Reviews
0
Lượt trả lời
1
Lượt xem
379
Reviews
0
Lượt trả lời
0
Lượt xem
446
Reviews
0
Lượt trả lời
1
Lượt xem
391
Reviews
0