CSDL cho java

Thảo luận về lập trình java với database

Java DB - derby

Đây là CSDL mở dành cho java, rất phù hợp dùng để nhúm vào các ứng dụng desktop của java
3
Chủ đề
15
Bài viết
3
Chủ đề
15
Bài viết

My sql

CSDL mở rất thông dụng và hiệu quả
92
Chủ đề
420
Bài viết
92
Chủ đề
420
Bài viết

CSDL Sqlite

2
Chủ đề
5
Bài viết
2
Chủ đề
5
Bài viết
Lượt trả lời
2
Lượt xem
416
Reviews
0
Lượt trả lời
2
Lượt xem
480
Reviews
0
Lượt trả lời
1
Lượt xem
698
Reviews
0
Lượt trả lời
1
Lượt xem
528
Reviews
0
Lượt trả lời
4
Lượt xem
365
Reviews
0
Lượt trả lời
2
Lượt xem
841
Reviews
0
Lượt trả lời
7
Lượt xem
849
Reviews
0
Lượt trả lời
7
Lượt xem
720
Reviews
0
Lượt trả lời
1
Lượt xem
352
Reviews
0
Lượt trả lời
0
Lượt xem
422
Reviews
0
Lượt trả lời
1
Lượt xem
368
Reviews
0
Lượt trả lời
0
Lượt xem
839
Reviews
0