Hỏi đáp về việc xuất ra file excel nhưng bị lỗi font

Discussion in 'Xây dựng ứng dụng chạy console, applet' started by Phạm Hải Ninh, 30/11/16.

 1. Phạm Hải Ninh

  Phạm Hải Ninh New Member

  chào các ban, hiện giờ mình làm 1 ứng dụng java có 1 chức năng là xuất ra file excel nhưng sau khi xuất file thì nó bị lỗi font , nếu xuất ra file .txt thì không lỗi nhưng nó lại không phân chia hàng với cột, trong code mình viết:
  private void btnXuatFileActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
  JFileChooser choose = new JFileChooser();
  int i = choose.showSaveDialog(this);
  if(i==JFileChooser.APPROVE_OPTION)
  {
  File file = choose.getSelectedFile();
  try {
  //FileWriter out = new FileWriter(file+".xls");
  //BufferedWriter bwrite = new BufferedWriter(out);
  FileOutputStream out = new FileOutputStream(file+".txt");
  Writer writer = new java.i:confused:utputStreamWriter(out, "utf8");
  BufferedWriter bwrite = new BufferedWriter(writer);
  DefaultTableModel model = (DefaultTableModel)tblBangDiem.getModel();
  //đặt tên cột
  for (int j = 0; j < model.getColumnCount(); j++) {
  bwrite.write(model.getColumnName(j)+"\t");
  }
  bwrite.write("\n");
  //đặt dữ liệu từng dòng
  for (int j = 0; j < model.getRowCount(); j++) {
  //cột
  for (int k = 0; k < model.getColumnCount(); k++) {
  bwrite.write(model.getValueAt(j, k)+"\t");
  }
  bwrite.write("\n");
  }
  bwrite.close();
  JOptionPane.showMessageDialog(this, "Ghi file thành công");
  } catch (IOException ex) {
  JOptionPane.showMessageDialog(this, "Ghi file thất bại");
  Logger.getLogger(BangDiem.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
  }
  }
  }
  nếu có thể mong các bạn xem qua rồi chỉ chỗ sai để mình sửa chữa được không, mình cảm ơn.
 2. JackV

  JackV Administrator Staff Member

  Phạm Hải Ninh likes this.
 3. Ngô Ngọc Hòa

  Ngô Ngọc Hòa New Member

  Muốn xuất ra excel thì bạn phải dùng Apache Poi em nhé thì nó mới không bị lỗi unicode. Nói chung nó cũng khá phức tạp
  Phạm Hải Ninh likes this.
 4. Đây là code của mình. Mình đổ dữ liệu lên jtable rồi đọc từ jtable ra chứ k đọc từ CSDL ra thẳng file excel.
  ///////////////////////////
  JFileChooser j = new JFileChooser();
  j.setDialogTitle("Hãy chọn địa chỉ muốn xuất file !");
  int rs = j.showSaveDialog(null);
  if (rs == JFileChooser.APPROVE_OPTION) {
  String Path = j.getSelectedFile().getAbsolutePath();
  String name = j.getSelectedFile().getName();
  String exclePath = Path + ".xls";
  System.out.println(name);
  FileOutputStream fileOut = null;
  Workbook wb = (Workbook) new HSSFWorkbook();
  Sheet sheet = wb.createSheet("Cán Bộ");
  Row headerRow = sheet.createRow(0);
  Cell nameC1 = headerRow.createCell(0);
  nameC1.setCellValue("Mã Cán Bộ");
  Cell nameC2 = headerRow.createCell(1);
  nameC2.setCellValue("Tên Cán Bộ");
  Cell nameC3 = headerRow.createCell(2);
  nameC3.setCellValue("Học Vị");
  Cell nameC4 = headerRow.createCell(3);
  nameC4.setCellValue("Phòng Ban");
  Cell nameC5 = headerRow.createCell(4);
  nameC5.setCellValue("Vai Trò");
  //
  System.out.println(exclePath);
  try {
  fileOut = new FileOutputStream(exclePath);
  } catch (FileNotFoundException ex) {
  Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
  }
  int i = 0;
  int col = 1;
  for (i = 0; i < tbl_cb.getRowCount(); i++) {
  Row row = sheet.createRow(col);
  Cell cell1 = row.createCell(0);
  cell1.setCellValue((String) tbl_cb.getModel().getValueAt(i, 0));
  //
  Cell cell2 = row.createCell(1);
  cell2.setCellValue((String) tbl_cb.getModel().getValueAt(i, 1));
  //
  Cell cell3 = row.createCell(2);
  cell3.setCellValue((String) tbl_cb.getModel().getValueAt(i, 2));
  //
  Cell cell4 = row.createCell(3);
  cell4.setCellValue((String) (tbl_cb.getModel().getValueAt(i, 3)));
  //
  Cell cell5 = row.createCell(4);
  cell5.setCellValue((String) tbl_cb.getModel().getValueAt(i, 4));
  col = col + 1;
  }
  try {
  wb.write(fileOut);
  } catch (IOException ex) {
  Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
  }
  try {
  fileOut.close();
  } catch (IOException ex) {
  Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
  }
  }
 5. Đinh Thế Hiển

  Đinh Thế Hiển New Member

  Bạn add thêm charset cho đối tượng FileOutputStream
  VD : new FileOutputStream(fileDir), "UTF8")
 6. badboy3283

  badboy3283 Active Member

  Dùng POI, có thể viết hàm xuất ra file excel

  Hoặc dùng iReport để tạo file template để jasperreports parse thành file excel

  http://community.jaspersoft.com/project/ireport-designer
  https://poi.apache.org/spreadsheet/examples.html

  Code:
  <!-- for JasperReports -->
      <dependency>
        <groupId>net.sf.jasperreports</groupId>
        <artifactId>jasperreports</artifactId>
        <version>4.5.0</version>
        <exclusions>
          <exclusion>
            <artifactId>bcmail-jdk14</artifactId>
            <groupId>bouncycastle</groupId>
          </exclusion>
          <exclusion>
            <artifactId>bcprov-jdk14</artifactId>
            <groupId>bouncycastle</groupId>
          </exclusion>
        </exclusions>
      </dependency>
      <dependency>
        <groupId>org.apache.poi</groupId>
        <artifactId>poi</artifactId>
        <version>3.9</version>
      </dependency>
      <dependency>
        <groupId>org.apache.poi</groupId>
        <artifactId>poi-ooxml</artifactId>
        <version>3.9</version>
      </dependency>
      <dependency>
        <groupId>org.apache.poi</groupId>
        <artifactId>poi-scratchpad</artifactId>
        <version>3.9</version>
      </dependency>
      <!-- End for JasperReport -->
  Example POI Excel:
  Code:
  /**
    * Export all sheet's data to filename
    *
    * @return
    */
    public void exportToFile(File file) throws IOException {
      // Write the output to a file
      OutputStream out = null;
      try {
        wb.write(out = new BufferedOutputStream(new FileOutputStream(file)));
      } finally {
        try {
          out.flush();
        } catch (Exception ex) {
          // safe
        }
        IOUtils.closeQuietly(out);
        dispose();
      }
    }
  
  Example Jasperreport

  Code:
  /**
     * Export data source to output: Output file or {@link File} or
     * {@link OutputStream}
     *
     * <br/>
     * Support types for report: <br/>
     *
     * pdf: Adobe Reader <br/>
     *
     * rtf: Word <br/>
     *
     * xls: Excel <br/>
     *
     * odt: Open office <br/>
     *
     * html: Html <br/>
     */
    public static void export(String type, ReportDataSource ds, Object output) throws Exception {
      InputStream is = null;
      try {
        // get template file
        is = JspContext.getBeanManager().getResource(ds.getReportSrc()).getInputStream();
        // Default value
        final Map fparams;
        Map exportPara = null;
        // the exporter parameters which user set
        if (ds.getParams() == null) {
          fparams = new HashMap();
        } else {
          fparams = ds.getParams();
          exportPara = (Map) fparams.remove("exportParameter");
        }
        if (ds.getLocale() != null) {
          fparams.put(JRParameter.REPORT_LOCALE, ds.getLocale());
        } else if (!fparams.containsKey(JRParameter.REPORT_LOCALE)) {
          fparams.put(JRParameter.REPORT_LOCALE, Labels.getCurrentLocale());
        }
        // fill the report
        JasperPrint jasperPrint = JasperFillManager.fillReport(is, fparams,
            ds.isEmpty() ? new JREmptyDataSource() : ds);
        // export one type of report
        JRExporter exporter = null;
        if ("rtf".equals(type)) {
          exporter = new JRRtfExporter();
          if (exportPara != null) {
            exporter.setParameters(exportPara);
          }
        } else if ("xls".equals(type)) {
          exporter = new JRXlsExporter();
          if (exportPara != null) {
            exporter.setParameters(exportPara);
          }
          exporter.setParameter(JRXlsExporterParameter.IS_ONE_PAGE_PER_SHEET, Boolean.TRUE);
        } else if ("odt".equals(type)) {
          exporter = new JROdtExporter();
          if (exportPara != null) {
            exporter.setParameters(exportPara);
          }
        } else if ("html".equals(type)) {
          exporter = new JRHtmlExporter();
          if (exportPara != null) {
            exporter.setParameters(exportPara);
          }
          exporter.setParameter(JRHtmlExporterParameter.IS_USING_IMAGES_TO_ALIGN, Boolean.FALSE);
        } else {
          exporter = new JRPdfExporter();
        }
        exporter.setParameter(JRExporterParameter.JASPER_PRINT, jasperPrint);
        if (output instanceof OutputStream) {
          exporter.setParameter(JRExporterParameter.OUTPUT_STREAM, output);
        } else if (output instanceof File) {
          Files.checkExisted(((File) output).getParentFile());
          exporter.setParameter(JRExporterParameter.OUTPUT_FILE, output);
        } else if (output instanceof String) {
          output = new File((String) output);
          Files.checkExisted(((File) output).getParentFile());
          exporter.setParameter(JRExporterParameter.OUTPUT_FILE, output);
        }
        exporter.exportReport();
      } finally {
        if (is != null) {
          try {
            is.close();
          } catch (IOException e) {
            // safe cache
          }
        }
        if (output instanceof OutputStream) {
          try {
            ((OutputStream) output).close();
          } catch (IOException e) {
            // safe cache
          }
        }
      }
    }

Chia sẻ trang này