Cần giúp đỡ thuật toán tìm kiếm trường dữ liệu

Discussion in 'Xây dựng ứng dụng desktop standalone' started by Ngô Thành Trung, 1/6/17.

 1. Ngô Thành Trung

  Ngô Thành Trung New Member

  Mình có MySQL database như hình bên dưới:
  [​IMG]
  Và Frame như hình:
  [​IMG]

  Mình phải làm thế nào để có thể search ra các trường đáp ứng được nhiều điều kiện được nhập vào 3 textFeild kia và show ra bảng?
  Ví dụ như mình muốn tìm kiếm nhân viên ở class CA với mã số 001 chẳng hạn?
  Mình đã thử với lệnh AND trong MySQL nhưng cũng chỉ giải quyết được vấn đề tìm kiếm trên nhiều trường ở database. Còn về phần tìm kiếm với nhiều điều kiện thì không biết giải quyết thế nào?
  Đây là code:
  Code:
  public ArrayList<FilterArrayList> getFilterDatabase(String txtSearch){
      ArrayList<FilterArrayList> filterList = new ArrayList<FilterArrayList>();
      Connection connection = SQLConnection.ConnectDB();
      String sqlquery = "SELECT * FROM filter WHERE id LIKE '%"+txtSearch+"%' AND name LIKE '%"+txtSearch+"%' AND class LIKE '%"+txtSearch+"%'";
     
      Statement st;
      ResultSet rs;
     
      try{
        st = connection.createStatement();
        rs = st.executeQuery(sqlquery);
        FilterArrayList filter;
        while(rs.next()){
          filter = new FilterArrayList(
                        rs.getInt("stt"),
                        rs.getString("id"),
                        rs.getString("name"),
                        rs.getString("class")
                        );
          filterList.add(filter);
        }
      }catch(SQLException e){
       
      }
      return filterList;
    }
   
    public void Show_Filter_List(){
     
      ArrayList<FilterArrayList> listFilter = getFilterDatabase(txtID.getText());
      DefaultTableModel model = new DefaultTableModel();
      model.setColumnIdentifiers(new Object[]{"STT","ID","Name","Class"});
      // DefaultTableModel model = (DefaultTableModel)Table_Show_Filter.getModel();
      Object[] row = new Object[4];
     
      for (int i = 0; i < listFilter.size(); i++) {
        row[0] = listFilter.get(i).getSTT();
        row[1] = listFilter.get(i).getID();
        row[2] = listFilter.get(i).getName();
        row[3] = listFilter.get(i).getClass();
       
        model.addRow(row);
      }
      Table_Show_Filter.setModel(model);
    }

  Attached Files:

 2. JackV

  JackV Administrator Staff Member

  Sau câu lệnh
  Code:
  String sqlquery = "SELECT * FROM filter WHERE id LIKE '%"+txtSearch+"%' AND name LIKE '%"+txtSearch+"%' AND class LIKE '%"+txtSearch+"%'";
  cho câu lệnh
  Code:
  System.out.println(sqlquery);
  để xác định câu lệnh sql nhé, hình như vấn đề ở đó :)

Chia sẻ trang này